MEDLEM Kontingent

Søg om kontingent nedsættelse

Kontingentnedsættelse

Nedsættelse af kontingent

Under særlige omstændigheder har du mulighed for at få nedsat dit kontingent i en given periode.

For at få nedsat dit kontingent er det en forudsætning at årsagen til ansøgningen skyldes en af følgende grunde: 

Dagpenge ved ledighed 

Medlemmer, der oppebærer dagpenge ved ledighed, kan søge om kontingentnedsættelse. Der bevilges nedsættelse, hvis dagpenge plus eventuel løn ikke væsentligt overstiger den højeste dagpengesats.

Nedsættelse på 50 % bevilges for en 6 måneders periode, hvorefter medlemmet på ny skal søge om kontingentnedsættelse.

Kontingentnedsættelse ophører hvis medlemmet opnår beskæftigelse.  

Modtager af sociale ydelser 

Samme regler som for dagpenge ved ledighed.

Pt. er der tale om følgende ydelser: Fleksjob, sygedagpenge, kontanthjælp, ledighedsydelse, revalideringsydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og ressourceforløbsydelse.  

Barselsdagpenge  

Der bevilges 50 % nedsættelse for hele perioden  

Forældreorlov  

Der bevilges 50 % nedsættelse for hele perioden. Det forudsættes, at medlemmet ikke modtager nogen supplerende ydelse eller løn. 

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)  

Der bevilges 50 % nedsættelse for hele perioden. Det forudsættes, at medlemmet ikke modtager nogen supplerende ydelse eller løn.  

Nyindmeldte  

Medlemmer, der første gang indmeldes i foreningens fraktion 1 eller 2, bevilges automatisk 50 % kontingentnedsættelse de første 6 måneder af medlemskabet. Undtaget herfra er medlemmer, der er omfattes af karensbestemmelsen. Denne gruppe medlemmer betaler fuldt kontingent som hidtil.  

Dimittender  

Dimittender, der overflyttes fra Lærerstuderendes Landskreds, bevilges automatisk fuld kontingentfritagelse i 2 måneder efter afsluttet uddannelse og derefter 50 % kontingentnedsættelse i 4 måneder.

Ikke med tilbagevirkende kraft

Det bevilges ikke kontingentnedsættelse med tilbagevirkende kraft

 

 

Du søger kontingentnedsættelse ved at sende en mail til: medlemsservice@dlf.org