Fravær ved børn sygdom eller ulykke i familien

Sygt Barn
Du har ret til tjenestefrihed af kortere varighed, når tvingende årsager som sygdom eller ulykke i familien gør det påtrængende nødvendigt, at du er til stede øjeblikkeligt.

Sygdom og ulykke i familien

Hvis et nært familiemedlem er ude for en akut ulykke eller bliver alvorligt syg, kan du få fri fra dit arbejde. Der er forskellige regler og muligheder for fravær ved sygdom og ulykke i familien, og du bør derfor kontakte din TR eller kreds for at høre nærmere.

Ulykke og akut sygdom

Hvis der opstår akut sygdom eller ulykke i din nærmeste familie, som kræver din umiddelbare tilstedeværelse, har du ret til (for en kortere periode) at holde fri fra dit arbejde. Dette gælder uanset, hvor du er ansat.

Tjenestefriheden kan også ydes med løn. Dette afhænger af, hvilke aftaler, praksisser og kutymer der er på din arbejdsplads. Kontakt din TR eller lokale kreds for at høre nærmere om dine muligheder.

Barns hospitalsindlæggelse

Er du ansat i en kommune/region, og er dit barn under 14 år og bliver indlagt på hospitalet, har du ret til frihed med løn i op til 10 dage om året inden for 12 på hinanden følgende måneder. Er du ansat i staten har du ret til fri med løn i op til 5 dage om året.

Tilsvarende gælder, hvis barnet under indlæggelsen opholder sig i hjemmet eller modtager ambulant behandling, der træder i stedet for hospitalsindlæggelse, og som kræver din tilstedeværelse.

De 5 eller 10 dage kan holdes som enkeltdage eller samlet.

Er du privatansat, vil det fremgå af din kontrakt eller overenskomst, hvordan du er stillet ift. barns sygdom. Kontakt din TR eller din lokale kreds for råd og vejledning.

Pasning af alvorligt sygt barn under 18 år.

Hvis dit barn er under 18 år og bliver alvorligt syg, har du som offentlig ansat ret til at holde hel eller delvis fri med løn, hvis du opfylder betingelserne i barselslovens § 26 (dagpenge i forbindelse med pasning af et alvorligt sygt barn). Din arbejdsgiver kan begrænse rette til tjenestefrihed til 1 måned pr. år pr. barn. 

Læs mere om betingelserne for dagpenge i forbindelse med pasning af et alvorligt sygt barn på borger.dk

Er du privatansat og opfylder betingelserne, kan du have ret til dagpenge. Kontakt din kreds eller TR for at høre om dine vilkår i forbindelse med fravær fra arbejdet. 

Pasning af børn med nedsat funktionsevne mv.

Hvis du i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse kan du være berettiget til tabt arbejdsfortjeneste fra din bopælskommune ith. Servicelovens § 42.

Læs mere om ordningen her:

Er du ansat i en kommune/region, har du ret til tjenestefrihed for den periode, hvor du er berettiget til tabt arbejdsfortjeneste fra din bopælskommune. Din arbejdsgiver kan dog begrænse retten til tjenestefrihed til 1 år pr. barn.

Er du ansat i Staten og er blevet bevilget tabt arbejdsfortjeneste af din bopælskommune, skal du aftale tjenestefrihed med din arbejdsgiver. Får du bevilget tjenestefrihed, indbetaler ansættelsesmyndigheden det sædvanlige pensionsbidrag under tjenestefriheden.

Er du privatansat, skal du kontakte din TR eller lokale kreds for at høre, hvad der gælder om tjenestefrihed i dit ansættelsesforhold.

Pasning af døende i hjemmet

Hvis du passer en nærtstående, som ønsker at dø i eget hjem, kan du iht. Serviceloven søge om at få bevilget plejevederlag hos din bopælskommune. Læs nærmere om ordningen på borger.dk 

Er du offentlig ansat, har du ret til hel eller delvis tjenestefrihed med løn i den periode, hvor du er bevilget plejevederlag fra din bopælskommune. Kontakt din TR eller kreds for at høre nærmere om betingelserne.