Omsorgsdage

Omsorgsdage
Som offentligt ansat har du ret til fravær med løn i to dage pr. kalenderår pr. barn til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år.

Omsorgsdage

Er du offentlig ansat har du ret til 2 omsorgsdage med sædvanlig løn pr. barn om året. Omsorgsdagene omfatter begge forældre og gælder til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år.

Omsorgsdage

Retten til omsorgsdage gælder biologiske forældre, medmødre, adoptivforældre og indehavere af forældremyndigheden. Dagene opnås, uanset hvornår på året du bliver ansat, og der er ikke krav om, at barnet skal være født/modtaget under ansættelsesforholdet.

Pr. 1. april 2019 gælder for det regionale/kommunale område, at også plejeforældre har ret til omsorgsdage, når der er tale om plejeforhold af minimum 6 måneders varighed, og når barnet har adresse hos plejeforældrene. Kontakt din TR eller din lokale kreds for råd og vejledning. Find din kreds 

Afholdelse af omsorgsdage

Når du vil afholde omsorgsdagene, skal du meddele det så tidligt som muligt til din arbejdsgiver, og der tages hensyn til forholdene på arbejdspladsen. Dagene kan holdes som halve og hele dage og kan afvikles uafhængig af den anden forælders eventuelle orlov.

Ikke-afholdte omsorgsdage

Hvis du ikke har afholdt dine omsorgsdage inden for kalenderåret, bortfalder de som udgangspunkt ved kalenderårets udløb og kan ikke konverteres til kontant godtgørelse. Der kan dog overføres omsorgsdage fra det kalenderår, hvor barnet er født/modtaget. Derudover kan omsorgsdage, som ikke har været afviklet, fordi du har holdt barsels- eller adoptionsorlov mv. i et helt kalenderår, overføres. Kontakt din kreds for at høre nærmere om disse regler.

Er du privatansat, vil det fremgå af din kontrakt eller overenskomst, hvordan du er stillet ift. omsorgsdage. Kontakt din TR eller din lokale kreds for råd og vejledning.

Find din kreds 

Omsorgsdage i forbindelse med fratræden

Hvis du skifter arbejde, kan du kun overføre ikke-brugte omsorgsdage til dit nye arbejde, hvis du får ansættelse inden for samme aftales område. Det vil sige inden for henholdsvis kommune/region/stat.

Fratræder du i én kommune og får ansættelse i en anden kommune, kan du altså overføre ikke-brugte omsorgsdage til det nye ansættelsesforhold. Tilsvarende gælder, at har du brugt dine omsorgsdage i den første kommune, kan du ikke bruge dagene ”igen” i den nye kommune.

Hvis du derimod er ansat i en kommune og får nyt arbejde i staten, kan ikke-brugte dage ikke overføres. Dog vil du i stedet have ret til indenfor kalenderåret at afvikle 2 (nye) omsorgsdage efter den statslige aftale, uanset om du har afviklet 2 omsorgsdage i samme kalenderår efter den kommunale aftale.

Sygdom i forbindelse med omsorgsdage

Hvis du bliver syg inden en planlagt omsorgsdag er påbegyndt, skal du holde omsorgsdagen på et senere tidspunkt. Hvis du bliver syg efter omsorgsdagen er påbegyndt, betragtes dagen som afholdt.