Barsel

Nye regler for barselsorlov fra 2022 Som kommende forældre skal I blandt andet overveje, hvordan I vil holde orlov. I kan altid få hjælp af Varde Lærerkreds til at planlægge orloven.

Nye regler for barselsorlov fra 2022

Folketinget vedtog i marts 2022 nye regler for barselsorlov, som skal gælde for forældre til børn født eller modtaget d. 2. august 2022 eller senere.

Overgangsordning – de nye barselsregler

I forbindelse med de nye regler om barsel, som gælder for fødsler/modtagelse af børn den 2. august 2022 eller senere, er der også vedtaget en overgangsordning.

Overgangsordningen betyder, at der kan være situationer, hvor du kan have ret til yderligere op til 9 ugers dagpenge under orlov, udover det du allerede har afholdt efter de nugældende regler.

Du kan være omfattet af ordningen, hvis dit barn er født eller modtaget i perioden d. 2. august 2021 til 1. august 2022 OG:

  • Du skifter status til lønmodtager inden barnet fylder 1 år (dvs. kommer i ansættelse hos en arbejdsgiver)
  • Og under forudsætning af, du ikke tidligere har udnyttet din ret til forældreorlov som lønmodtager efter gældende regler.
  • Samt at du kan nå at afvikle de op til 9 uger inden barnet fylder 1 år.

Dette betyder, at du godt kan have benyttet dig af orlov på dagpenge efter gældende regler, som alt andet end lønmodtager, f.eks. studerende, selvstændig eller ledig – og herefter få ret til op til 9 ugers ekstra dagpenge.

Kontakt Udbetaling Danmark for høre om du kan være omfattet af overgangsordningen. 

De nye regler 

De nye orlovsregler er vedtaget som følge af implementering af et EU-direktiv (orlovsdirektivet), som bl.a. fastsætter 9 ugers øremærket orlov på dagpenge til begge forældre. Direktivet og loven er vedtaget med henblik på at skabe øget ligestilling mellem forældrene.

Hvad er nyt?

En ny orlovsmodel som betyder, at forældrene fremover vil have en individuel ret til 24 ugers orlov på dagpenge efter fødsel/modtagelse af barnet. Det nye i denne model er bl.a., at udgangspunktet er ændret til en ligelig fordeling af orloven mellem forældrene.

Modellen rummer også fleksibilitet til familierne, sådan at forældrene kan vælge at overdrage en del af deres orlov til den anden forælder. Begge forældre har efter fødsel 2 ugers øremærket orlov, som ikke kan overdrages til den anden forælder og for lønmodtagere gælder derudover, at ekstra 9 ugers orlov er øremærket.  

For forældre som begge er lønmodtagere, vil fordelingen af barselsdagpenge efter fødsel se således ud:

  • Forældrene har hver 11 uger (2+9) som er øremærket den enkelte og som derfor ikke kan overdrages. De 2 uger skal afholdes efter fødsel/modtagelse og de 9 uger skal afvikles inden for det første år.

  • Forældrene har herudover hver 13 ugers orlov, som i udgangspunktet kan overdrages til den anden forælder. Ugerne kan udskydes og afvikles frem til barnet bliver ni år.

Nye varslingsfrister

Med de nye regler ændres flere af varslingsfristerne i barselsloven. 

Du kan se de vigtigste ændringer i skemaet nedenfor. Adoptanter skal i videst muligt omfang iagttage de samme varslingsfrister.

 

Det er fødselstidspunktet, der er afgørende for, hvilke regler man omfattes af. Medarbejdere, der har termin omkring

den 2. august 2022, skal derfor være særligt opmærksomme.

Der kan være tilfælde, hvor barnets forventede fødselstidspunkt afviger fra det faktiske fødselstidspunkt, således at

forældrene omfattes af andre regler end dem, der er varslet efter. I så fald skal medarbejderen hurtigst muligt underrette

arbejdsgiveren om den ændrede afholdelse af orloven.

Nye administrationsgrundlag 

Med henblik på at samstemme reglerne i den nye barselslov med reglerne i de offentlige barselsaftaler er der udarbejdet administrationsgrundlag til aftalerne. Se administrationsgrundlaget for kommuner og regioner og administrationsgrundlaget for staten.

Regnbuefamilier og soloforældre får i fremtiden mulighed for at tage del i orloven med barnet og de nye regler bliver dermed mere tidssvarende ift. flere familieformer og -konstellationer.

Disse regler gælder først for børn født eller modtaget d. 1. januar 2024 eller senere.

Udgangspunkt i de kommende regler er, at barnets retlige forældre kan overdrage orlov, der ikke er øremærket, til henholdsvis en social forælder (for regnbuefamilier) og til et nærtstående familiemedlem (for soloforældre).

En soloforælder er en forælder, hvor der fra begyndelsen af barnets liv ikke er en anden forælder - eksempelvis hvis barnet er blevet til med ukendt sæddonor, eller hvor den anden forælder er gået bort.

Baggrund

Reglerne er blevet til på baggrund af et EU-direktiv – også kaldet orlovsdirektivet – som bl.a. fastsætter, at EU-landene skal sikre 9 ugers øremærket orlov med en ydelse til begge forældre. I Danmark er denne ydelse de barselsdagpenge, som forældrene kan få fra Udbetaling Danmark.

På baggrund af EU-direktivet har arbejdsmarkedets parter været i dialog om, hvordan en sådan implementering bedst kunne ske i Danmark. Dette arbejde mundede ud i en fælles aftale mellem FH og DA, som blev sendt til Beskæftigelsesministeriet som en fælles anbefaling fra lønmodtagere og arbejdsgivere til, hvordan direktivet kunne blive en del af de danske regler.

Folketinget vedtog med baggrund i denne fælles FH-DA-aftale en politisk aftale om implementering af orlovsdirektivet. Denne politiske aftale har nu dannet baggrund for ændring af Barselsloven, som i hovedtræk betyder, at forældre fremover får en ligelig fordeling af orloven, herunder samlet set 11 ugers øremærket orlov.

De kommende regler for regnbuefamilier (LGBT+familier) er ikke en del af orlovsdirektivet, men er blevet vedtaget i samme forbindelse efter ønske fra bl.a. de faglige organisationer.

Nyttige links: 

Barsel og orlov - Barselsdagpenge (borger.dk)

Vejledning om ret til fravær med barselsdagpenge for forældre til et barn, der er født eller modtaget fra den 2. august 2022 (retsinformation.dk)

Beskæftigelsesministeriets pressemeddelelse

FH og DA anbefaling om implementering af øremærket forældreorlov

Politisk aftale om implementering af EU's orlovsdirektiv om ligestilling af orlovsrettigheder mellem forældre og øremærket forældreorlov